top of page

Digitaliseerimise tähendus ja potentsiaal sujuva rahvusvahelise koostöö tagamiseks

Consolis grupi, kuhu kuuluvad paljude erinevate riikide elementlahendustele orienteeritud tootmis- ja projekteerimisettevõtted, sõnavaras kohtab üha enam sõnasid „ühine“, „digitaliseerimine“, „efektiivsus“ ja „protsess“. Kuidas aga leida grupi siseselt ühised protsessid projekteerimises, et tagada ühtlane andmekvaliteet, mis võimaldaks üha suuremat digitaliseerimist ettevõttes?

Grupis on iseseisvalt arenenud tootmis- ja projekteerimisettevõtted eri riikidest, kelle erineva tausta tõttu on suurte erinevustega protsessid nii projekteerimises kui ka tootmises. Erinevad on tootestandardid, lahendused, arvutusprogrammid ja andmebaasid, kuid ühine nimetaja kõikides ettevõtetes on tootetüübid – seinaelemendid, õõnespaneelid, postid, talad ja muud monteeritavad raudbetoonelemendid. Igal elemendil igas riigis on profiilid, avad, täidetud õõnsused, tõstevahendid, trossid. Arvutusreeglid Eurokoodeksi järgi on samaväärsed ning element valminuna näeb ka välja samaväärne. Miks ei peaks kogu projekteerimise protsess ja kasutatavad lahendused siis olema samasugused?

Digitaliseerimine = Standardiseerimine

Consolis grupi äriüksused erinevates riikides on tegelenud aastaid digitaliseerimisega (sh BIM põhimõtete rakendamisega) järgides kohaliku turu ootusi, nõudeid ja uusi tavasid, mis on omased konkreetsele organisatsioonile. Kuid tänapäeva turbulentses maailmas tuleb kõigil organisatsioonidel kohaneda pidevalt uute olukordadega (COVID, turgude muutused, tellijate ootused jne) ja olla pidevas liikumises. See toob kaasa muudatusi organisatsioonide sees, Consolis puhul kogu grupis.

Mudelis oleva info põhjal automaatselt arvutatud õõnespaneelid

Consolis tugevus seisneb grupi suuruses ja piirideüleses koostöös (sh projekteerimine, tootmine), mis tähendab pidevat andmete vahetust. Kuid mida tegelikult tähendab grupiülene digitaliseerimine? Standardiseerimist!


Standardiseerimise all peame silmas järgmist:

 • Protsessid: kõik andmeid genereerivad ja kasutatavad tegevused kirjeldatakse protsessina, et osapooled saaksid üheselt aru, kes teeb, mida teeb ja millal. Protsessid aitavad tagada ka andmete kvaliteedi ja toovad selguse iga rolli osas.

 • Andmed: kõikide äriüksuste tootekataloogide digitaliseerimine (product data creation) kasutades ühtset struktuuri. Materjalide koodide ja nimetuste standardiseerimine üle kogu väärtusahela. Andmed on nagu vereringlus, mis vajab pidevat hoolt, et kogu väärtusahel töötaks efektiivselt.

 • Ühtsete projekteerimise reegelite/juhiste rakendamine, mis on aluseks ühtsete töövahendite arendamiseks (tarkvarad arvutusteks, projekteerimiseks, andmete publitseerimiseks jne).  Oluline on olla teadlik, mille alusel konkreetne tarkvara arvutuse teeb. Projekteerimise normides on kirjeldatud erinevaid meetodeid piirkandevõime arvutamiseks.

 • Üks ERP (Enterprise Resource Planning). Kõik eelnev võimaldab ühtse ERP kasutamist.

 • Töötajate oskused: digitaliseerimisega tekivad juurde uued ametikohad täiendavate kompetentsidega, mis tähendab töötajate plaanipärast koolitamist.

Standardiseerimine on järkjärguline tegevus, mis nõuab ressursse ja kannatust, sest osapooli on palju ja erinevate äriüksuste traditsioonid/lahendused võivad erineda isegi tehaste lõikes. Realiseerimaks tuleviku end-to-end tehase visiooni ja strateegia elluviimist Consolises on digitaliseerimiseks koostatud strateegia, käivitatud mitmeid arendusi ja loodud MDM (masterdata management) meeskond.

Väljakutse oli grupisiseselt arendada tarkvaralahendus, mis oleks ühine igale äriüksusele ning mis võimaldaks ühiseid protsesse erinevates riikides ja kultuurides. Kasu kliendile oleks säästlikumad lahendused, kiirem projekteerimis- ja tootmisprotsess.

Õõnespaneelide detailiseerimine Floormasteriga

Standardiseeritud piirideülene tarkvaralahendus

Eesmärgiks on sarnaste elemenditüüpide projekteerimise automatiseerimine ning ühistele struktuursetele andmebaasidele põhineva projekteerimistarkvara loomine Consolis grupis. Üheks selliseks on Floormaster, mis on Consolise siseselt arendatud end-to-end protsessiks mõeldud tarkvaralahendus õõnespaneelide projekteerimiseks. Selle programmi kasutamise protsess võib alata pakkumismudelist või hiljem ja lõpeb vajaliku info üleslaadimisega tootmisele vajalikesse andmebaasidesse. Protsess Floormasteriga hõlmab järgnevaid faase:

 • hoone mudelile korrektsete andmete laadimine ja määramine;

 • õõnespaneelide modelleerimine koos kõikide vajalike parameetrite määramisega, õõnespaneelide detailiseerimine LOD400 detailsusastmeni;

 • mudelist sisendandmete (tehnilised parameetrid ja geomeetria) eksportimine arvutusprogrammi ja automaatselt iga õõnespaneeli arvutuste teostamine ning arvutatud trosside määramine mudelisse tagasi;

 • jooniste automaatne genereerimine ja geomeetriat ning tehnilisi parameetreid kirjeldava andmestiku laadimine andmebaasi, mida kasutatakse tehases elementide tootmisel.

Esimene äriüksus Consolises, kus Floormasteriga hakatakse õõnespaneele projekteerima, on E-Betoonelement Eestis. Sellele järgnevad implementeerimised Taanis, Soomes, Rootsis, Norras, Lätis, Leedus, Saksamaal, Hollandis.

Õõnespaneeli mudel mõõtudega

Esimese tarkvara versiooniga on saavutatud kõrge tase modelleerimise kiiruses ning lisandväärtuseks on kõrge andmekvaliteet ning võimalus Tekla mudelist elemendi geomeetria alusel teostada arvutused ja tulemusena määratud trosside hulk mudelisse tagasi kirjutada.

Arenduse järgmises faasis tulevad tarkvarasse funktsioonid alustugede ja koormuste omaduste defineerimiseks, mis tagavad selle, et mudelis on olemas kõik andmed kõikide elementide arvutamiseks. Võimalus arvutada hoones iga element, mitte vaid inseneri valitud kriitilisemad elemendid, annavad tulemusena igale elemendile määratud täpse vajaliku armeeringu, mis aitab vältida materjali liigset kulu ja seeläbi vähendab ka elementide maksumust.

Automatiseerimise tulemusena peab säilima kvaliteet! Selle tagamiseks sisaldab lahendus kontrollmehhanisme, mis tagavad, et:

 • projekteerija määratud avad elementides vastaksid tootmisnormidele;

 • kõik elementides olevad avad, materjalid, täidetud õõnsused, tõsteaasade paiknemised on võetud arvesse elementide arvutamisel;

 • kui on peale teostatud arvutusi tehtud muudatusi elementides, annab programm sellest märku ning teostab kontrollarvutused.

 

Tugeva andmekvaliteedi Floormasteris tagab:

 • andmebaas, mis sisaldab kõiki parameetreid ettevõttes võimalike toodetavate õõnespaneeli tüüpide kohta. Elementide sisestamisel mudelisse, määratakse kõik parameetrid andmebaasist;

 • andmebaas, mis sisaldab informatsiooni kõikide elementides kasutatavate materjalide kohta (tõsteaasad, taridetailid, lisa-aksessuaarid;

 • detailiseerimise tööriistad, milles kasutatavad parameetrid tulevad andmebaasidest. Kõik Floormasteri tarkavaralahendusega sisestatud lahendused on vastavad äriüksustes kasutatavatele standarditele. Muudatused andmebaasis kajastuvad koheselt kõikides käimasolevates projektides.

 
Automaatselt genereeritud tootejoonis Floormasteriga

Ühiste andmebaaside ja projekteerimisvahendite kasutamine tagab andmekvaliteedi ning võimaldab koguda suurel määral struktureeritud andmeid, mida saab tulevikus kasutada kogu protsessi veelgi efektiivsemaks loomisel. Koostöös BIM implementeerimisega saab Floormaster olla aluseks järgnevatele sammudele Consolis grupi tootmise automatiseerimisel ning ka masinõppe ja tehisintellekti rakendamisel projekteerimises.

„Standardiseerimine, uute protsesside loomine ja olemasolevate digitaliseerimine, milleks kogu see vaev? Tõsi on, et kogu digitaliseerimine on riskantne ja kulukas ettevõtmine, sest sellega me just kui kõigutame miskit, mis sai aastatega paika loksutatud. Oluline on aga silmas pidada, et ehitusvaldkond areneb pidevalt ja kiiresti. Aina rohkem näeme nõudlust andmete kogumiseks, jagamiseks ja taaskasutamiseks, nii era- kui ka avalikus sektoris. BIMist ja digitaalsest ehitusest on saamas meie igapäeva praktika. Kas ja kuidas see mõjutab ettevõtteid sõltub meist endist.“ Kommenteeris Roman Kostrõkin, kes andis Consolise arendustest põhjalikuma ülevaate 17.09.2020 toimunud BIMSummitil.

Comments


Viimased postitused
Arhiiv
bottom of page